akte-skola.se
2017-02-09
Årsredovisning
Markera läst

Resultaträkning

I resultaträkningen är målet att komma fram till Årets resultat genom att lista intäkter och kostnader. I grund och botten är det Intäkter – kostnader = resultat som beräknas. Man delar upp de olika intäkterna och kostnaderna för att förtydliga vilka olika intäkter och kostnader som finns.

I den här artikeln går vi igenom en grundläggande resultaträkning och förklarar de olika begreppen och ekonomiska orden i denna. Det är sällan det är nödvändigt att förstå alla delar i resultaträkningen men en översiktlig förståelse är bra för att kunna beräkna många nyckeltal. Resultaträkningar från olika bolag kan också så lite olika ut så det kan vara bra att läsa igenom och studera några stycken resultaträkningar. På slutet av den här artikeln tar vi också med några exempel på resultaträkningar.

Förenklad grunduppställning för en resultaträkning med förklaringar

Nedan så hittar du en grunduppställning för hur en resultaträkning kan se ut. Det är viktigt att förstå att uppställningen kan variera något beroende på vilket företag som redovisar.

En mycket förenklad variant kan vara
Nettoomsättning (Försäljningen)
– Kostnader
= Rörelseresultat
+/- Finansiella intäkter/kostnader (tex lån, räntor)
= Resultat efter finansiella poster
– Skatt
= Årets resultat

Fördjupad uppställning med förklaring kring olika poster

Det är dock sällan det är så enkelt som i uppställningen här ovan utan man brukar fördjupa och förtydliga resultaträkningen något mer. Så här nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av en resultaträkning. Vi visar även två alternativ för att visa kostnadsposterna.

Post Förklaring
+ Nettoomsättning Detta är företagets försäljning utan moms.
Kostnad för sålda varor Här ingår exempelvis löner, materiell och sådant som krävs för att sälja en vara.
= Bruttoresultat
forsknings- och utvecklingskostnader

Här är ett exempel på hur kostnader kan redovisas. Det kan vara lite olika hur posterna visas här. Det här är ett exempel på hur olika funktioner kan redovisas och deras kostnader.

Man kan också dela in det i så kallade kostnadsslag med posterna

Råvaror och förnödenheter

Lönekostnader

Avskrivningar på materiella och immaterialla anläggningstillgångar.

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
= Rörelseresultat
+ Finansiella intäkter Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande.
Finansiella kostnader
= Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
+/- Extraordinära intäkter och kostnader Detta är kostnader eller intäkter som inte har något med rörelsen att göra överhuvudtaget. Ett exempel skulle kunna vara en naturkatastrof som har påverkat verksamheten.
= Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
+/- Bokslutsdispositioner Här kan företaget ordna till och utjämna resultatet. Antingen genom att återföra pengar från exempelvis en periodiseringsfond eller sätta av pengar som skall återföras ett senare år.
= Resultat före skatt
Skatt Bolagsskatten är i Sverige år 2016 22 %
= Årets resultat Resultatet efter skatt.

Ett exempel på resultaträkning

Här nedan visas några bilder med kommentarer på några olika resultaträkningar.

Exempel resultaträkning hennes&mauritz

Ovan hittar du H&M resultaträkning från årsredovisningen 2015. Den är ganska befriad från detaljer kring de olika kostnaderna och är enkel att läsa.

Exempel resultaträkning SCA

Här ovan hittar vi resultaträkningen från företaget SCA (Svensk cellulosa aktiebolag) som tillverkar hygienprodukter, pappersmassa och jobbar med en mängd olika skogsprodukter. Denna liknar H&M resultaträkning men har något annorlunda redovisning av kostnaderna.

exempel-resultatrakning-3

Här är resultaträkningen från företaget Fortnox som har en molnlösning för bokföring, redovisning och lön för mindre och mellanstora företag. Här ser rörelsens kostnader lite annorlunda ut där de redovisar köpta tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader och avskrivningar/nedskrivningar.

Sammanfattning

Resultaträkningen vänder du dig alltså till när du vill se ett företags intäkter, kostnader och resultatet under ett kvartal eller under ett helt år. Resultatet är också något som ofta används vid beräkning av olika nyckeltal så det är förstås bra då att vara hemma på var detta presenteras i årsredovisningen.

Dela artikeln
996 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Intäkter - Summan av försäljningen
  • Kostnader - Alllt som krävs för att företaget skall kunna producera vara eller tjänst.
  • Resultat - Intäkter minus kostnader'
  • Nettoomsättning - Företagets försäljning utan moms.
Videotips