akte-skola.se
2017-02-09
Aktier och Matematik
Markera läst

Procentuell förändring

Om en aktie ökar eller minskar med ett visst värde så kan vi ange ökningen eller minskningen i procent. Vi får fram denna procentuella förändring genom att beräkna
Skillnaden / Det ursprungliga värdet.

Exempel 1

Om en aktie ökar i värde från 15 kr/aktie till 18 kr/aktie så vet vi att den har ökat med tre kr/aktie. Den procentuella förändringen blir då
Skillnaden / Det ursprungliga värdet = 3 / 15 = 0,2 = 20 %

Om en aktie istället minskar från 320 kr till 250 kr under ett år kan vi säga att den har minskat med
Skillnaden / Det ursprungliga värdet = (320-250)/320 = 70/320 = 0,21875 = 21,875 %
Aktien har alltså minskat med cirka 22 % (avrundat uppåt).

Procentuell förändring – Vad ökar eller minskar det till?

Vi kan också vända på resonemanget och fundera på vad en aktie har ökat eller minskat till om det har ökat/minskat med en viss procent. Då räknar vi först ut förändringen genom att multiplicera andelen procentuell förändring med det ursprungliga värdet för att därefter addera (om det ökar) eller subtrahera (om det minskar) med förändringen.

Exempel 2

En aktie kostar 112 kr/aktie och ökar med 23 %, vad ökar den till?
Förändringen är 0,23·112 = 25,76
Aktien ökar alltså till 112+25,76 = 137,76 kr / aktie

Exempel 3

En aktie kostar 112 kr/aktie och ökar först med 10 % och minskar sedan med 10 % utifrån det nya värdet, vad är den värd nu?
Förändringen är 0,1·112 = 11,2
Aktien ökar först till 112+11,2 = 123,2 kr / aktie
Den andra förändringen är 0,1·123,2 = 12,32
Då minskar den till 123,3 – 12,32 = 110,88 kr.
Aktien är alltså mindre värd än den var från början.

Förändringsfaktor

Ett bra sätt att göra dessa beräkningar lite snabbare och mer effektiva är att använda sig av det som kallas för förändringsfaktorn. Om du har denna så kan du bara multiplicera förändringsfaktorn med det ursprungliga värdet för att få det nya värdet. Du får fram förändringsfaktorn på följande vis:
Om något ökar med 20 % = 0,2 så är förändringsfaktorn 1+0,2 = 1,2.
Om något inte förändras alls så är försändringsfaktorn 1.
Om något minskar med 20 % = 0,2 så är förändringsfaktorn 1-0,2 = 0,2.

Exempel 4

En aktie är värd 402 kr och ökar med 23 %. Vilket är det nya värdet?
Här är förändringsfaktorn 1,23 och det nya värdet blir 1,23·402 = 494,46 kr/aktie.

Exempel 5

En aktie som kostar 12 kr minskar först med 2 % för att därefter minska med 4 % och slutligen gå upp med 6 %. Vilket är det nya värdet.
Minskning med 2 % innebär en förändringsfaktor på 0,98.
Minskning med 4 % innebär en förändringsfaktor på 0,96.
Ökning med 6 % innebär en förändringsfaktor på 1,06.
Vi kan nu multiplicera det ursprungliga värdet med förändringsfaktorerna, vi får då
12·0,98·0,96·1,06 ≈ 11,97 kr.

Dela artikeln
501 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Procentuell förändring = Skillnaden / Det ursprungliga värdet
  • Procent - Hundradelar
  • Förändringsfaktor - Ett sätt att multiplicera det ursprungliga värdet med ett tal (faktor) för att få det nya värdet efter en procentuell förändring.

Externa resurser

Förändringsfaktor
Videotips