akte-skola.se
2017-02-09
Årsredovisning
Markera läst

Balansräkning

Balansräkning

Efter resultaträkningen i en årsredovisning så hittar vi balansräkningen. Det här är inte en beskrivning av hur det har gått under året (även om det självklart också påverkar balansräkningen) utan här tittar vi på företagets alla tillgångar och skulder och ser hur dessa ser ut.

Man kan säga att balansräkningen är en stillbild över hur läget är mellan å ena sidan tillgångar och å andra sidan skulderna. Denna förändras hela tiden från dag till dag beroende på försäljning och inköpspriser och en stor mängd andra saker.

Balansräkningen består av tre större saker som vi delar upp på två sidor där den ena sidan är tillgångarna och den andra är skulderna.

Tillgångssidan Skuldsidan
Tillgångar = Eget Kapital och Skulder

Att tillgångar skull vara något positiv och skulder något negativt är oftast ganska självklart att förstå. Däremot kan det vara lite konstigare att det egna kapitalet är något negativt och ses som en skuld för företaget. Det här beror på att det egna kapitalet inte är företagets kapital utan ägarnas, dvs dina, pengar. Alltså blir detta en skuld för företaget som det ännu inte har betalat ut.

Tillångarna skall vara lika med skulder och det egna kapitalet, därav namnet balansräkning. I balansräkningen gäller alltså att $Tillgångar = (Skulder + Eget Kapital)$. Det är detta som är balansen.

Tillgångarna

Här hittar vi hur företaget har investerat sina pengar i anläggningstillgångar, finansiella tillgångar och omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångarna används för den dagliga driften av företaget och är planerade att förbrukas på kort sikt (kanske ett år).

Anläggningstillgångarna delas upp i materiella och immateriella tillgångar. De materialla tillgångarna är enklast att förstå då de är väldigt konkreta. Det här handlar om fastigheter, maskiner och inventarier. De immaterialla tillgångarna kan vara lite svårare att få grepp om vad de innebär.

De immatieriella tillgångarna kan vara väldigt många olika saker. Alltifrån loggan på företaget till kompetens, spetskunskap (personal), affärsidéer, forskning, patent och samarbetsavtal och godwill. Med goodwill menas ett företags eller varumärkes rykte på marknaden. När ett företag har ett gott rykte och en massa nöjda kunder innebär detta att företaget värderas högre än dess faktiska tillgångar. Den summa som företaget värderas högre än tillgångarna kallas för goodwill.

Det egna kapitalet

Man kan se det egna kapitalet som skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, dvs $Tillgångar-Skulder$. Det egna kapitalet delas upp i fritt och bundet eget kapital. Det bundna kapitalet är bland annat aktiekapital och i det fria egna kapitalet hittar vi vinster och årets resultat.

Skulderna och Avsättningar

Skulderna delas in i långsiktiga och kortfristiga skulder. Långsiktiga skulder är framförall lån och kortsiktiga är tex leverantörsskulder och skatteskulder.

Ett företag kan även välja att göra avsättningar inför framtiden inför exempelvis osäkra fordringar i framtiden och pensioner. Även detta tecknas på minussidan i balansräkningen.

Förenklad grunduppställning för en Balansräkning

Utifrån de tre olika delarna som vi nu har beskrivit här ovan så kan vi göra en något förenklad grunduppställning över hur en balansräkning kan se ut. Om du vill ha en mer detaljerad balansräkning så hittar du även ett exempel på en verklig sådan nedan. Här nedan gör vi så att vi delar upp balansräkningen på två horisontella sidor för att göra det tydligt att det är två sidor som balanserar mot varandra. I en riktigt årsredovisning så skulle dessa staplas ovanför varandra istället.

Tillgångssidan Skuldsidan

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Eget Kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Totalt: Totalt:

Exempel på Balansräkning

Balansräkning Trelleborg

Dela artikeln
788 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Intäkter - Summan av försäljningen
  • Kostnader - Alllt som krävs för att företaget skall kunna producera vara eller tjänst.
  • Resultat - Intäkter minus kostnader'
  • Nettoomsättning - Företagets försäljning utan moms.
  • Eget Kapital - Man kan se det egna kapitalet som skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, dvs $Tillgångar-Skulder$.
Videotips